• SHOP
 • CLUB
Premiumaccount uitproberen
0
Mijn garage
Voertuig toevoegen
0
Artikelen #76-8157
0,00 €
Uw winkelkarretje is leeg

Privacyverklaring

Onderstaand informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze online diensten.


1. Algemeen

1.1. Verantwoordelijke partij 1.2. Doeleinden en rechtsbasis van de verwerking

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten verwerken wij persoonsgegevens van verschillende betrokkenen (bijv. gebruikers van de website, geïnteresseerden en klanten). In het volgende informeren wij u over de doeleinden en de rechtsbasis, alsmede over verdere details van de verwerking in elk van de verschillende verwerkingssituaties.

1.3. Ontvanger

Afhankelijk van de desbetreffende verwerkingssituatie worden uw persoonsgegevens niet alleen door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, maar ook door derden. Mogelijke ontvangers zijn met name orderverwerkers (bijv. webhosting, softwareproviders en andere technische dienstverleners), dienstverleners op het gebied van verzending en derde aanbieders van online diensten en content. Daarnaast kan verstrekking van de gegevens plaatsvinden in verband met officiële onderzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische procedures indien dit noodzakelijk is voor gerechtelijke vervolging of handhaving. Zie voor verdere bijzonderheden de toelichting bij de desbetreffende verwerking, indien van toepassing.

Ontvangers in de zin van de AVG zijn ook de dochterondernemingen die tot de AUTODOC Group behoren. Meer informatie over de bedrijvengroep vindt u hier.

1.4. Overdracht naar derde landen

Wij maken gebruik van diensten waarvan de providers in sommige gevallen gevestigd zijn of persoonsgegevens verwerken in zogenaamde derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte), d.w.z. landen waar het niveau van gegevensbescherming niet overeenkomt met het niveau in de Europese Unie. Wanneer dit het geval is en de Europese Commissie voor deze landen geen adequaatheidsbesluit (art. 45 AVG) heeft uitgevaardigd, hebben wij passende voorzorgsmaatregelen genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen voor elke overdracht van gegevens. Deze omvatten onder meer de modelcontractbepalingen van de Europese Unie. Wanneer dit niet mogelijk is, baseren wij de overdracht van gegevens op de uitzonderingen in art. 49 AVG, met name uw uitdrukkelijke toestemming of de noodzaak van de overdracht voor de uitvoering van het contract of voor de implementatie van precontractuele maatregelen.

1.5. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard zolang het doel van hun verzameling dit vereist, zolang wij wettelijk verplicht zijn ze te bewaren of zo lang andere wettelijke redenen dit rechtvaardigen.

1.6. Rechten van de betrokkenen

U heeft het recht om informatie te verkrijgen over de gegevens die over u zijn opgeslagen, inclusief eventuele ontvangers en de beoogde bewaartermijn, overeenkomstig art. 15 AVG. Indien de verwerkte gegevens niet (meer) correct zijn, heeft u recht op rectificatie (art. 16 AVG). Indien aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan, kunt u verzoeken om verwijdering (art. 17 AVG) of beperking (art. 18 AVG) van de verwerking en kunt u bezwaar maken tegen de verwerking (art. 21 AVG). Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw keuze (art. 77 AVG).

1.7. Recht van bezwaar

U heeft het recht om te allen tijde, omwille van redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belang bij bescherming, of tenzij de verwerking dient voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U kunt te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op direct marketing en tegen de eventuele daaraan verbonden profilering.

2. Verwerkingssituaties

2.1. Gebruik van de website

Onze online diensten zijn bedoeld om informatie te verstrekken over ons bedrijf en onze diensten, om contractuele relaties aan te gaan of af te sluiten en voor communicatie en interactie met onze klanten en geïnteresseerden.

Wij verwerken ook persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden. De omvang en rechtsbasis van de gegevensverwerking hangt af van de door de gebruiker gevraagde diensten, de relevante browserconfiguratie en de reikwijdte van de verleende toestemming.

Webtechnologieën (cookies en soortgelijke technologieën)

Om de communicatie en interactie met onze klanten te verbeteren en de gebruikerservaring te optimaliseren, gebruiken wij verschillende softwareoplossingen en webtechnologieën, waaronder door derden beschikbaar gestelde tools voor webanalyse en marketing, en services voor de integratie van content, zoals lettertypen, kaarten of video's.

Analytische tools worden gebruikt voor het verzamelen, meten en analyseren van gegevenspunten zoals bezoekersaantallen, bezoekersbronnen, bezochte pagina's, tijd die op de website wordt doorgebracht of scrolldiepte. Marketingtools maken gerichte controle en evaluatie van marketingactiviteiten mogelijk (reclamecampagnes, affiliate advertising, multichannel-analyse).

Om redenen van ePrivacy en gegevensbescherming is voor het gebruik van dergelijke tools vaak de toestemming van de betrokken gebruiker vereist. Voor het verkrijgen en beheren van de nodige toestemmingen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG en, indien van toepassing, artikel 25 lid 1 TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz, de Duitse Telecomwet) gebruiken wij een tool voor toestemmingsbeheer (zie de volgende sectie).

Gedetailleerde informatie over het onderwerp en de reikwijdte van de relevante toestemmingen en de daarop gebaseerde gegevensverwerking wordt u rechtstreeks via de tool voor toestemmingsbeheer verstrekt.

Voor zover toestemming niet vereist is, wordt de verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG voor de beschreven doeleinden, die tegelijkertijd de door ons of onze partners nagestreefde belangen vertegenwoordigen ("noodzakelijke diensten"). Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van logbestanden zijn absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Consent Management Tool

Voor het beheer van de toestemming gebruiken wij een zogenaamde Consent Management Tool ("CMT"). U kunt de CMT op elk gewenst moment hier openen of door te klikken op de link "Cookie-instellingen" in de voettekst van de website. Wanneer u onze website bezoekt, wordt een cookie geplaatst, dat wordt gebruikt voor de opslag van de toestemming die u heeft gegeven voor de afzonderlijke diensten en voor het regelen van de activering of deactivering van de bijbehorende functionaliteiten.

De CMT wordt gebruikt om de nodige toestemmingen te verkrijgen en deze te documenteren in overeenstemming met onze bewijsplicht. De rechtsbasis hiervoor is art. 6 lid 1 sub c AVG.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u de cookie verwijdert. Details over de gegevensverwerking door de CMT vindt u in de gebruikersinterface van de tool.

Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De Tag Manager wordt gebruikt om trackingtools en andere diensten, zogenaamde website-tags, te beheren. De Google Tag Manager vereist geen gebruik van cookies.

De rechtsbasis is art. 6 lid 1 sub f AVG, gebaseerd op ons legitieme belang om meerdere tags op onze website op een eenvoudige manier te integreren en beheren.

U kunt hier meer informatie vinden.

Criteo

In het kader van gedeelde verantwoordelijkheid in de zin van artikel 26 van de AVG maken we gebruik van diensten van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk ("Criteo") om informatie te verzamelen over gebruikersgedrag (bijv. producten die u heeft bekeken, aan uw winkelwagentje toegevoegd of gekocht) in een louter anonieme vorm om ons advertentieaanbod te verbeteren. Binnen het kader van het contract met Criteo bepalen we de omvang van de betreffende reclamecampagne. De implementatie van deze reclamecampagne, inclusief de beslissing welke advertenties waar worden geleverd, is verder de verantwoordelijkheid van Criteo.

In de context van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bovengenoemde verwerking, kunt u uw rechten onder de AVG uitoefenen tegen zowel ons als Criteo. We hebben een overeenkomst gesloten met Criteo over gedeelde verantwoordelijkheid, waarvan we de belangrijkste voorwaarden op verzoek aan u beschikbaar zullen stellen.

YouTube

We hebben op deze website video's geïntegreerd die op YouTube zijn opgeslagen en vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. We hebben de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus van YouTube geactiveerd. Dit betekent dat Google geen gebruiksinformatie ontvangt en geen cookies plaatst totdat de gebruiker actief op de afspeelknop klikt. Na deze klik begint de video af te spelen en plaatst Google zijn eigen cookies om zijn diensten te verbeteren en geïndividualiseerde reclame op het advertentienetwerk van Google af te spelen.

We gebruiken ook de YouTube API als onderdeel van AUTODOC Club voor weergave van video's en afspeellijsten en voor weergave en registratie van het aantal videoweergaven.

Er worden geen andere gebruikersgegevens verwerkt door de YouTube API-client.

De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring die van toepassing is op YouTube.

2.2. Klantbeheer, direct marketing

Ten behoeve van het centrale beheer van verkooprelevante contact- en marketinginformatie binnen de AUTODOC Group maken wij gebruik van een klantrelatiebeheersysteem ("CRM"). De in het CRM beheerde gegevens omvatten zowel bestaande klantcontacten als geregistreerde websitegebruikers, met inbegrip van nieuwsbriefabonnees en andere marketingcontacten.

Klant-/gebruikersprofielen

Met het CRM kunnen wij marketinginformatie uit verschillende bronnen verzamelen en analyseren om onze marketingstrategie en gerichte direct mail te optimaliseren. Dit kan het aanmaken en analyseren van klant- of gebruikersprofielen omvatten om te bepalen welke producten en diensten het populairst zijn en om marketingcampagnes af te stemmen op individuele interesses.

Behalve bestaande operationele klantgegevens worden ook de gegevens, die via onze websites (bijv. landingspagina's, contactformulieren) worden gegenereerd, in het CRM verwerkt. Daaronder kunnen ook gegevens van e-mail- en sociale-mediamarketing vallen (bijv. openingspercentages, verwijzingen, enz.).

Ons doel is om de verkoop- en marketinginspanningen van de verschillende businessunits binnen de AUTODOC Group efficiënt en doelgericht te maken en deze over verschillende divisies heen te coördineren. Voor dit doel verwerken wij (ook met behulp van dienstverleners) de relevante CRM-gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van een belangenafweging.

Beheer van toestemming (e-mailreclame)

Een ander onderdeel van ons CRM is het beheer van toestemming. Op grond van § 7, lid 2, nrs. 1 en 2 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, de Duitse Wet tegen oneerlijke concurrentie) zijn bepaalde maatregelen voor directe reclame, met name reclame via e-mail of telefoon aan consumenten, enkel toegestaan op basis van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Indien en voor zover u ons toestemming geeft voor reclame in het kader van onze internetaanbiedingen (bijv. bij het aanmelden voor de nieuwsbrief) documenteren en bewaren wij de benodigde informatie als bewijs van toestemming op basis van art. 6 lid 1 sub c AVG om te voldoen aan onze bewijsverplichtingen op grond van art. 7 lid 1 AVG (en indien van toepassing § 7a UWG).

In geval van intrekking van de toestemming bewaren wij het bewijs voor documentatiedoeleinden overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen. Dit dient ons belang bij een eventuele juridische verdediging. Hetzelfde geldt voor de documentatie van reclamebezwaar, die wij ook opslaan in een zwarte lijst voor e-mailbezorging om ervoor te zorgen dat er geen reclame wordt verzonden naar ontvangers die deze uitdrukkelijk niet wensen te ontvangen.

(Gepersonaliseerde) direct mail en nieuwsbrieven

Wanneer toestemming werd gegeven (bijv. voor winkelwagenherinneringen of opinie- en tevredenheidsonderzoeken), wordt de gegevensverwerking voor de doeleinden die onder de toestemming vallen, uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG.

Ongeacht eventuele toestemmingsvereisten verwerken wij persoonsgegevens uit ons CRM en mogelijke andere bronnen (waaronder dienstverleners) voor gerichte en eventuele gepersonaliseerde levering en vormgeving van direct mail. De rechtsbasis voor de verwerking ter behartiging van onze reclamebelangen is art. 6 lid 1 sub f AVG.

Op onze website heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis en regelmatige nieuwsbrief, die onder andere toegesneden informatie, nieuws over onze producten en actuele speciale aanbiedingen bevat.

Voor het abonneren op onze nieuwsbrief gebruiken wij het double opt-in proces, wat betekent dat wij u de nieuwsbrief enkel per e-mail sturen als u op een link in onze kennisgevingsmail klikt om te bevestigen dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. Als u uw e-mailadres bevestigt, bewaren wij uw e-mailadres, het tijdstip van registratie en het IP-adres dat voor de registratie werd gebruikt, totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Het enige doel van de opslag is om u de nieuwsbrief te sturen en uw registratie te bewijzen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat een link waarlangs u zich kunt afmelden. Kennisgeving aan de contactgegevens die hierboven of in de nieuwsbrief zijn vermeld (bijvoorbeeld per e-mail of brief) is ook voldoende.

De rechtsbasis voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG. Het vastleggen van het registratieproces vindt plaats op basis van onze legitieme belangen volgens art. 6 lid 1 sub f AVG om toestemming te kunnen bewijzen.

Om te bepalen wanneer onze e-mails worden geopend en hoe ze worden gebruikt, registreren en analyseren wij de interacties met de nieuwsbrief en de toegangsgegevens (bijv. openingspercentage of klikpercentage) met behulp van standaard markttechnologieën. Voor dit doel bevatten onze e-mails webbakens. Dit zijn kleine beeldbestanden die door onze website worden geplaatst en waarmee wij kunnen vaststellen wanneer een e-mail door u werd geopend. Wij vernemen ook op welke links in de e-mail u klikt. Wij gebruiken deze toegangsgegevens om onze diensten, content en klantencommunicatie voortdurend te verbeteren, alsook voor statistische doeleinden. Wij gebruiken deze informatie ook om beter te begrijpen welke content en producten u interesseren, zodat wij u in de toekomst de content kunnen tonen die voor u het meest relevant is.

Als onderdeel van uw registratie voor het ontvangen van onze promotionele e-mails vragen wij ook uw toestemming voor aanpassing van onze e-mails aan uw behoeften en interesses op basis van de gegevens die wij over u opslaan op verschillende apparaten, zoals uw toegangsgegevens, accountinformatie indien van toepassing, en uw winkelgeschiedenis (bestellingen, retouren, onvoltooide bestellingen). De rechtsbasis hiervoor is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG.

De toegangsgegevens (openingsgegevens en klikgegevens) worden enkel anoniem opgeslagen. Een afzonderlijke intrekking van de toestemming voor de bovengenoemde analyse van uw toegangsgegevens en het opstellen van een gepersonaliseerd gebruiksprofiel is niet mogelijk. U kunt uw e-mailprogramma echter zodanig configureren dat e-mails in tekstformaat worden weergegeven in plaats van in HTML. Dit voorkomt dat afbeeldingen en grafische bestanden worden weergegeven, zodat tracering niet mogelijk is. In dat geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies ervan gebruiken. Als u niet wilt dat wij uw toegangsgegevens analyseren of een gepersonaliseerd gebruiksprofiel van u opstellen, kunt u uw toestemming om gepersonaliseerde e-mailreclame te ontvangen te allen tijde intrekken, zoals hierboven beschreven.

Reclame voor bestaande klanten

Houd er rekening mee dat toestemming voor het sturen en traceren niet vereist is voor postreclame en reclame aan bestaande klanten per e-mail onder de voorwaarden van § 7 lid 3 UWG. Gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 sub f AVG kan daarom ook plaatsvinden in verband met e-mailmarketing en postreclame als u geen toestemming heeft gegeven voor reclame of als u een aan ons gegeven toestemming heeft ingetrokken.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden op basis van ons legitieme belang door gebruik te maken van de desbetreffende link in de e-mails of door ons hiervan op de hoogte te stellen via bovenstaande contactgegevens (bijv. per e-mail of brief) zonder dat dit verdere kosten met zich meebrengt behalve de verzendkosten volgens de basistarieven.

Contact via SMS en telefoon door Autodoc

Op voorwaarde dat u uw toestemming heeft gegeven en uw mobiele nummer en/of telefoonnummer heeft ingevuld in uw klantaccount, zullen we telefonisch of per sms contact met u opnemen voor tevredenheidsonderzoeken, speciale aanbiedingen en promoties, om u te informeren over producten en voor statistische doeleinden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst door bovenstaande contactgegevens op de hoogte te stellen (bijv. per e-mail of brief).

Geeft u ons uw toestemming aan het begin van het gesprek, dan nemen we het gesprek op. We bewaren de informatie die tijdens het gesprek wordt verstrekt voor de training van onze medewerkers van de klantenservice en voor de kwaliteitsbewaking van ons callcenter en zullen deze normaal gesproken na drie maanden verwijderen, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk of voor bewijsdoeleinden vereist is. We kunnen de opname maximaal drie jaar bewaren voor bewijsdoeleinden (bijv. het afsluiten van een verkoopcontract). Uw toestemming is de wettelijke basis (art. 6 lid 1 sub a AVG) voor het opnemen van het gesprek en de evaluatie ervan.

Enquêtes en wedstrijden

Als u deelneemt aan een van onze enquêtes, gebruiken wij uw gegevens voor markt- en opinieonderzoek. We voeren geanonimiseerde analyse van de gegevens uitsluitend voor interne doeleinden uit. Wanneer in uitzonderlijke gevallen enquêtes niet anoniem worden geëvalueerd, worden de gegevens enkel verzameld en verwerkt met uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG).

In het kader van wedstrijden gebruiken wij uw gegevens voor de uitvoering van de wedstrijd en voor de bekendmaking van de prijzen. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de deelnamevoorwaarden van de desbetreffende wedstrijd. De rechtsbasis voor de verwerking is de wedstrijdovereenkomst overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG.

Beoordelingen met commentaarfunctie en beoordelingssysteem met sterren

Wij bieden de mogelijkheid tot het geven van openbare beoordelingen van onze producten en diensten op onze websites. Wanneer u deelneemt aan het beoordelingssysteem met sterren, berekenen wij een algemene score aan de hand van onze responsschaal. In het geval van de commentaarfunctie kan uw recensie ook enkel met uw initialen of een door u vrij gekozen naam (pseudoniem) op onze websites worden gepubliceerd.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG in het legitieme belang van het verkrijgen van gebruikersbeoordelingen en daarmee het creëren van een vertrouwensbasis voor het gebruik van de website. We hebben er ook een legitiem belang bij om onze verkooprapporten transparant te maken voor andere klanten en om te controleren of ze gebaseerd zijn op daadwerkelijke aankopen.

2.3. Contactopname

Wanneer u contact met ons opneemt via onze contactformulieren of per e-mail, verwerken wij regelmatig uw persoonsgegevens (ook met behulp van dienstverleners) om uw vraag te beantwoorden of uw verzoek te verwerken op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG ter bescherming van de fundamentele belangen van ons bedrijf, in het bijzonder onze bedrijfscommunicatie.

Contractgerelateerde communicatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten contract of in het kader van precontractuele maatregelen gebaseerd op uw aanvraag, wordt ook uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG.

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Als u ons aan het begin van het gesprek uw toestemming geeft, nemen we het gesprek op. We bewaren de informatie die tijdens het gesprek wordt verstrekt voor de training van onze medewerkers van de klantenservice en voor de kwaliteitsbewaking van ons callcenter en zullen deze normaal gesproken na drie maanden verwijderen, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk of voor bewijsdoeleinden vereist is. We kunnen de opname maximaal drie jaar bewaren voor bewijsdoeleinden (bijv. het afsluiten van een verkoopcontract). Uw toestemming is de wettelijke basis (art. 6 lid 1 sub a AVG) voor het opnemen van het gesprek en de evaluatie ervan.

2.4. Klantaccount

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om een klantaccount aan te maken of zich te registreren voor ons inloggedeelte om de volledige functionaliteit van onze website te kunnen gebruiken. Registratie voor een gebruikersaccount vormt een contract voor het gebruik van een account voor de Autodoc Shop en, met de bijbehorende registratie, ook voor de Autodoc Club en Autodoc CarBook. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de gebruiker toegang te verlenen tot de platforms en de bijbehorende diensten. Wij hebben de gegevens die u moet invoeren gemarkeerd als verplicht. De registratiegegevens worden gebruikt om bestellingen in onze online shop te verwerken en een klantaccount aan te maken. Zonder deze gegevens is registratie niet mogelijk. De rechtsbasis voor de verwerking is art. 6 lid 1 sub b AVG.

Autodoc Club

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om een lidmaatschapsaccount voor de AUTODOC Club aan te maken en zich te registreren voor ons inloggedeelte om gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de website (bijv. Carbook). Tijdens het registratieproces verzamelen wij het e-mailadres en een wachtwoord van de gebruiker. Zonder deze gegevens is registratie niet mogelijk. De rechtsbasis voor de verwerking is art. 6 lid 1 sub b AVG.

De registratiegegevens worden gebruikt voor het aanmaken van een ledenaccount.
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, tenzij een langere bewaarperiode vereist is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Autodoc Carbook

In aanvulling op de informatie die al tijdens de registratie is verstrekt, verzamelen we de volgende informatie die nodig is om de aangeboden functionaliteiten te gebruiken:

 • bij het aanmaken van een ledenaccount voor de Autodoc Club:
  • het voertuig van de gebruiker (inclusief merk, model, versie en kilometerstand),
  • activiteiten (bijv. uitgaven, updates van kilometers).
 • bij het aanmaken en gebruiken van een profiel voor Carbook:
  • Profielnaam
  • andere informatie die vrijwillig is verstrekt.

Deze informatie wordt weergegeven voor andere geregistreerde leden van de Autodoc Club wanneer ze Carbook gebruiken in het openbare profiel van de gebruiker, projectbeschrijvingen en nieuwsfeeds.

Verdere informatie kan optioneel worden opgegeven om te worden weergegeven in het openbare gebruikersprofiel, projectbeschrijvingen en nieuwsfeeds.
Daarnaast verzamelen wij uw IP-adres wanneer u een bericht en/of een reactie plaatst. Dit is noodzakelijk voor de verdediging of handhaving van juridische claims.

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur van de publicatie van de online bijdrage en vervolgens verwijderd.

De rechtsbasis voor de verwerking is art. 6 lid 1 sub b AVG en anders art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons legitieme belang bij het aanbieden van een functionaliteit waarmee gebruikers individuele profielen kunnen aanmaken.

Wij gebruiken de door u verstrekte informatie enkel voor het aanmaken van een ledenaccount en een individueel profiel. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, tenzij een langere bewaarperiode vereist is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

2.5. Bestelprocedure

Wanneer een bestelling wordt geplaatst, kunnen wij informatie verzamelen die nodig is om de bestelling te verwerken naast de informatie die tijdens de registratie werd verstrekt.

U kunt optionele gegevens verstrekken, zoals telefoon- en faxnummers, zodat wij via deze wegen contact met u kunnen opnemen in geval van vragen of om telefonisch om betaling te verzoeken in geval van niet-betaling na de vervaldatum en een schriftelijke herinnering, indien dit noodzakelijk is en wij niet op andere wijze contact met u kunnen opnemen.

De rechtsbasis voor de verwerking is art. 6 lid 1 sub b AVG.

2.6. Aanbieder van betalingsdiensten

Voor de betaling kunnen verschillende betalingsdienstaanbieders en/of betalingsmethoden worden geselecteerd, waaronder vooruitbetaling, PayPal en facturering. Daartoe kunnen gegevens die rechtstreeks verband houden met de verwerking van betalingen, zoals factuuradressen, IBAN, BIC en de gewenste betaalmethode, worden doorgegeven aan deze dienstverleners. Met het oog op verificatie van betalingen, bijv. voor de vrijgave van gekochte goederen, ontvangen wij van de betalingsdienstaanbieders overeenkomstige betalingsinformatie. Wij ontvangen ook stamgegevens en financiële informatie van betalingsdienstaanbieders als onderdeel van een wettelijk verplichte identiteitscontrole.

Tenzij u ons uw toestemming heeft gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG, is de rechtsbasis voor de overdracht van gegevens aan de betalingsdienstaanbieders in het kader van contractverwerking art. 6 lid 1 sub b AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract en de verwerking van de bestelling.

Voor de rechtsbasis en verdere details van de gegevensverwerking die door de betalingsdienstaanbieders onder hun eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder. Houd er rekening mee dat niet alle betaalmethoden in alle landen beschikbaar zijn.

 • Klarna, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden: Privacybeleid
 • Sofort GmbH, een onderneming van de Klarna Group, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland: Privacybeleid
 • PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Privacybeleid
 • Trustly Group AB, 556754-8655, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, Zweden: Privacybeleid
 • Dalenys Payment SAS, 110 avenue de France 75013 Parijs, Frankrijk ("Dalenys"): Privacybeleid
 • Braintree, een bedrijf van PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg: Privacybeleid
 • Przelewy24 van PayPro Spólka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polen: Privacybeleid
 • PostFinance, PostFinance AG, Mingerstrasse 20, 3030 Bern, Zwitserland: Privacybeleid
 • EPS Überweisung, PSA Payment Services Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2, 1200 Wenen, Oostenrijk: Privacybeleid
 • Oney bank S.A, RSC Lille Métropole 546 380 197, BP6, 59895 Lille Cedex 9, Frankrijk: Privacybeleid
 • UniCredit Bank AG, Arabellastr. 12, 81925 München, Duitsland: Privacybeleid
 • UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wenen, Oostenrijk: Privacybeleid
 • AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estland: Privacybeleid

Wij willen erop wijzen dat de meest effectieve manier om uw privacyrechten af te dwingen is contact op te nemen met uw betalingsdienstaanbieder, aangezien alleen deze toegang heeft tot de gegevens en rechtstreeks actie kan ondernemen.

2.7. Sanctielijst-check

Om onze verplichtingen op grond van de antiterrorismewetgeving van de EU na te komen, voeren wij een kruiscontrole uit met de door de EU bijgehouden en gepubliceerde sanctielijsten. De rechtsbasis is art. 6 lid 1 sub c AVG alsmede ons legitieme belang overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG om na te gaan of de zakelijke relatie in strijd is met artikel 134 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch [Duits Burgerlijk Wetboek]) en om sancties te voorkomen.

Daartoe controleren wij uw naam en bezorgadres aan de hand van de meest recente sanctielijsten wanneer u een bestelling plaatst. In geval van een positieve match controleren wij het resultaat handmatig. Wanneer de handmatige controle niet tot een duidelijk negatief resultaat leidt, nemen wij contact met u op en vragen wij u indien nodig om nadere documentatie ter vergelijking (meer bepaald een kopie van een identiteitsbewijs met uw nationaliteit, geboortedatum en geboorteplaats). Wij verwijderen kopieën van identiteitsbewijzen onmiddellijk na handmatige verificatie. Tijdens de controle wordt uw bestelling tijdelijk in de wacht gezet. Wanneer het resultaat van de controle negatief is, wordt de bestelling verder verwerkt. Wanneer het resultaat van de controle overeenkomt met een vermelding op de sanctielijst, stellen wij u daarvan in kennis en geven wij u de gelegenheid te reageren. Wij zullen dan beslissen of wij al dan niet een zakelijke relatie met u aangaan of voortzetten.

3. Gebruik van sociale media

Wij gebruiken sociale media om te communiceren met o.a. klanten en geïnteresseerden, en om informatie te verstrekken over onze producten en diensten.

Deze platforms voor sociale media verwerken gewoonlijk gebruikersgegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op die manier kunnen gebruiksprofielen worden aangemaakt op basis van de interesses van de gebruikers. Daartoe worden cookies en andere identificatoren opgeslagen op de computers van de gebruikers. Op basis van deze gebruiksprofielen worden vervolgens advertenties geplaatst, bijvoorbeeld binnen de sociale netwerken, maar ook op websites van derden. Als onderdeel van het beheer van onze online aanwezigheid hebben wij mogelijkerwijs toegang tot informatie die door de sociale media wordt verstrekt, zoals statistieken over het gebruik van onze online platforms. Deze statistieken zijn geaggregeerd en kunnen met name demografische informatie en gegevens over de interactie met onze platforms en de berichten en content, die via deze platforms worden gedeeld, bevatten. Details en links naar de gegevens van socialemediaplatforms waartoe wij als beheerder van de desbetreffende online aanwezigheid toegang hebben, vindt u in de onderstaande lijst.

De rechtsbasis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om gebruikers effectief te informeren en met gebruikers te communiceren, en/of art. 6 lid 1 sub b AVG, om met onze klanten in contact te blijven en hen te informeren, en om precontractuele maatregelen uit te voeren met toekomstige klanten en geïnteresseerden.

Voor de rechtsbasis van de gegevensverwerking die door de sociale media onder eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van het desbetreffende socialemediaplatform. De volgende links verschaffen ook meer informatie over de betreffende gegevensverwerking en de mogelijkheden voor het maken van bezwaar.

Wij willen erop wijzen dat de meest effectieve manier om bedenkingen met betrekking tot de privacy aan te spreken is contact op te nemen met de aanbieder van het socialemediaplatform, aangezien alleen deze toegang heeft tot de gegevens en direct actie kan ondernemen.

Hieronder vindt u een lijst met informatie over de socialemediaplatforms die wij gebruiken:

4. Functionaris Gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via:

 • Functionaris Gegevensbescherming
 • c/o AUTODOC SE
 • Josef-Orlopp-Straße 55
 • 10365 Berlijn
 • E-mail: [email protected]

Versie: 1.0/Stand: september 2023